Algemene voorwaarden Sipack B.V. KvK 75916185

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van en/of betrekking hebbende op verzendhuis Sipack B.V., hierna te noemen: Sipack B.V., de uitvoering daaronder begrepen; alle overeenkomsten waarbij Sipack B.V. als dienstverlener optreedt alsmede op alle met Sipack B.V. gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken alsmede op alle gemengde overeenkomsten. Zij zijn eveneens van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.3 Met wederpartij wordt in deze voorwaarden bedoeld: de (ver) koper en/of opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon. 

1.4 Aan de eventuele voorwaarden van de wederpartij komt voor offertes van en de overeenkomsten met Sipack B.V. slechts werking toe indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden van Sipack B.V., tenzij anders overeengekomen en schriftelijk door de directie van Sipack B.V. is bevestigd.

1.5 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Sipack B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.

2. Aanbiedingen, opdrachten en totstandkoming overeenkomst

2.1 De aanbiedingen en offertes van Sipack B.V., in welke vorm ook gedaan, dienen steeds als één geheel te worden beschouwd dus kunnen niet in gedeelten worden opgesplitst en zijn geldig gedurende de op de aanbieding en offerte aangegeven termijn, doch worden telkens geheel vrijblijvend gedaan.

2.2 In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door Sipack B.V., komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer Sipack B.V. deze binnen veertien dagen na ontvangst bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft. Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door Sipack B.V. c.q. het moment waarop Sipack B.V. begint met de uitvoering van de opdracht.

2.3 Alle bij de aanbiedingen en offertes verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Sipack B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van afwijkingen of fouten ten aanzien van de door de wederpartij verstrekte gegevens.

2.4 Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Sipack B.V. binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar zijn bevestigd. Ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.

2.5 De wederpartij en/of opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van deze voorwaarden te hebben ingestemd, doordat hij opdracht heeft gegeven voor levering van goederen en/of diensten door Sipack B.V. of heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen gelden voor levering vanaf magazijn Sipack B.V.. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke dan ook, en luiden telkens in Nederlandse valuta.

3.2 In geval de wederpartij een consument is, is deze gerechtigd om bij de uitoefening van Sipack B.V.’s bevoegdheid als aangegeven in lid 2 van dit artikel, de overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van mededeling van de prijsverhoging, uitsluitend door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, behoudens het bepaalde in tweede volzin van het volgende lid.

3.4 Sipack B.V. stelt de wederpartij telkens zo spoedig mogelijk in kennis indien zij prijswijzigingen doorvoert. Bij prijswijzigingen die leiden tot een verschil met de overeengekomen prijzen van 5% of minder stelt Sipack B.V. de wederpartij niet in kennis van deze wijziging en wordt geleverd tegen de nieuwe prijs. Tevens is de wederpartij dan niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Dergelijke prijswijzigingen geschiedden maximaal een maal per jaar. Indien de wederpartij een consument is, is deze wel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.5 Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten ingevoerd of gewijzigd worden, heeft Sipack B.V. het recht deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven order of ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is, is deze wel gerechtigd de gegeven order te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Sipack B.V. is gerechtigd de wijze te bepalen waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt, alsmede de plaats waar en het tijdstip waarop de overeengekomen prestatie wordt verricht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Onder normale omstandigheden geschieden verzendingen middels de diensten geleverd door PostNL, tenzij anders overeengekomen of indien Sipack B.V. zich beroept op lid 1 van dit artikel.

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, dan kan Sipack B.V. de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk aan de wederpartij en/of opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de afwijkingen zodanig van aard zijn dat een prijsaanpassing geïndiceerd is, zal deze prijsaanpassing na overleg plaatsvinden.

4.4 Intrekken van een doorlopende opdracht: Zowel de opdrachtgever, waarmee een doorlopende overeenkomst van opdracht is afgesloten, als de opdrachtnemer kan ten alle tijden de opdracht intrekken dan wel stoppen met het uitvoeren hiervan. Voor beide partijen geldt dat dit schriftelijk kenbaar gemaakt dient te worden. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben bij de eerste twee jaar van de samenwerking, een opzegtermijn van twee kalendermaanden. Hierna komt er per deel van een nieuw jaar, danwel een nieuw jaar, steeds één kalendermaand bij. Als voorbeeld, bij een samenwerking van drie jaar worden er drie maanden opzegtermijn gehanteerd. Bij een samenwerking van bijvoorbeeld vijf jaar en één maand, worden er zes maanden opzegtermijn gehanteerd.

5. Naleving van de overeenkomst en controle

5.1 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de wederpartij geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomene, of indien de wederpartij een aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden blijkens onderling overleg duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de wederpartij Sipack B.V. schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

5.2 Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

a. Een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de ruimte, de aard en de ernst van de geconstateerde afwijking;

b. Een redelijke termijn waarbinnen Sipack B.V. de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

5.3 Indien door Sipack B.V. de geconstateerde afwijking niet, niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de wederpartij vrij de overeenkomst te ontbinden, behoudens het bepaalde onder lid 4 van dit artikel.

5.4 Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de wederpartij aan Sipack B.V. gemelde is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo’n gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de wederpartij een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden. Indien de wederpartij een consument is, is het bepaalde in de eerste volzin van dit lid niet van toepassing.

6. Levering en risico

6.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen zijn te beschouwen. Sipack B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een tardieve levering. Bij overschrijding van de levertijd zal Sipack B.V. eerst in gebreke geraken na schriftelijke ingebrekestelling. Sipack B.V. is gerechtigd een order in gedeelten te leveren en te factureren.

6.2 Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de wederpartij een consument is, is deze in het geval van overschrijding van de levertijd, wel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, behoudens het overig bepaalde in lid 4 van dit artikel. Een eventueel op overschrijding van de levertijd uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht als omschreven in artikel 14.

6.3 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van haar verplichtingen noodzakelijke gegevens aan Sipack B.V. ter beschikking zijn gesteld, en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht vooruit dient te geschieden, is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende waarin Sipack B.V. haar prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet heeft opgeschort, of gedurende waarin Sipack B.V. door overmacht als omschreven in artikel 14 tot nakoming is verhinderd.

6.4 Iedere overeenkomst wordt door Sipack B.V. aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Sipack B.V. is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van haar voldoende zekerheid stelt ter dekking van de verplichtingen jegens Sipack B.V.. Tevens is Sipack B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

6.5 Levering geschiedt vanaf magazijn Sipack B.V.. De goederen worden geacht te zijn geleverd (en het risico ter zake van deze goederen gaat op haar wederpartij over) zodra de goederen zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer Sipack B.V. voor vervoer zorgdraagt of wanneer medewerking door de wederpartij als bedoeld in het volgende lid onder b. wordt (geacht te zijn) geweigerd. Indien de wederpartij een consument is worden de goederen (geacht te zijn) geleverd en het risico ter zake van deze goederen gaat op de wederpartij, zijnde een consument, over: op het moment van bezorging van de goederen bij de consument. Indien een andere wijze van levering is overeengekomen, blijft tevoren omschreven risico-overgang onverminderd van kracht.

6.6 De wederpartij is verplicht de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd:

a. wanneer Sipack B.V. voor vervoer zorgdraagt: indien de goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken;

b. indien de wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de goederen op de daartoe afgesproken datum niet door of vanwege hem worden afgehaald.

In deze gevallen raakt de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. 

Alle voor Sipack B.V. uit deze weigering voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de wederpartij, zulks onverminderd de overige rechten van Sipack B.V. ter zake van deze tekortkoming.

7. Ontvangst/Reclame

7.1 De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleverings- en pakbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

7.2 De wederpartij is gehouden het geleverde bij ontvangst te controleren. Eventuele gebreken aan het geleverde, welke direct bij ontvangst van de goederen waarneembaar zijn, dienen door de wederpartij onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief, pakbon of een soortgelijk document of kopie hiervan te worden aangetekend. Andere reclames dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd door de wederpartij bij Sipack B.V. te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, gelden de goederen als goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Sipack B.V. daar voor en daar door vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd, onverminderd de verplichting van de wederpartij om in dat geval tijdig te reclameren.

7.3 Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Sipack B.V. te zijn ingediend, bij gebreke van tijdige reclame hebben de op de desbetreffende factuur, of veelvoud hiervan, vermelde gegevens als juist te gelden.

7.4 Reclames schorten de (betalings-)verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot het geleverde, het eerder geleverde, of het nog te leveren niet op.

7.5 Retourzendingen van het geleverde kunnen uitsluitend na overleg en met toestemming van Sipack B.V. plaatsvinden. Aan een dergelijke toestemming kunnen door de wederpartij geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

8. Betalingen

8.1 De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Sipack B.V. behoudt zich echter het recht voor om bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn of onder rembours. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan tenzij Sipack B.V. de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend.

8.2 Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege de wederpartij is ontvangen is zij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is en heeft Sipack B.V. het recht over het factuurtotaal vanaf de vervaldag een rente ad 1½% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen, onverminderd de Sipack B.V. verder toekomende rechten ter zake.

8.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die door Sipack B.V. worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op de maximale incassotarieven volgens de wet, welke een percentages zijn van het openstaande bedrag met een minimum van € 40 :

Factuurbedrag (zonder rente) Incassokosten in percentages

Over de eerste € 2500 15%
Over de volgende € 2500 10%
Over de volgende € 5000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere 0,5%

8.4 Betaling dient zonder enige aftrek, enig recht op korting of schuldvergelijking plaats te vinden ten kantore van Sipack B.V., op een door Sipack B.V. aan te wijzen rekening in Nederland, dan wel op een andere door Sipack B.V. aangegeven locatie en/of wijze.

8.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare vorderingen ter zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere  vordering.

8.6 Sipack B.V. is gerechtigd het stellen van zekerheid door de wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat haar vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten gedekt zijn, en dat Sipack B.V. daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Indien zekerheidstelling wordt geweigerd, is Sipack B.V. gerechtigd de (verdere) nakoming van haar verplichting jegens de wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze bepaling geldt eveneens als door de wederpartij krediet is bedongen.

9. Faillissement

9.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij, onderbewindstelling van diens vermogen of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Sipack B.V. naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Sipack B.V. is in dit geval voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Sipack B.V. geleverde goederen blijven eigendom van de klant voor wie Sipack B.V. levert tot het moment van volledige betaling van al haar huidige en toekomstige overige vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van boete, rente en kosten. Tot het moment van volledige betaling c.q. vereffening is de wederpartij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden, in eigendom over te dragen, dan wel anderszins zaken- of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. In het kader van zijn normale bedrijfsoefening is de wederpartij wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.

10.2 De wederpartij dient zijn/haar goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. In geval van niet inachtneming door de wederpartij van diens uit dit artikellid voortvloeiende verplichtingen wordt door hem per overtreding een direct opeisbare boete ter grootte van € 1000,00 verschuldigd. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot schadevergoeding.

10.3 Indien de wederpartij zijn/haar goederen niet verzekert tegen de risico’s als genoemd in lid 2, dan kan zij tegenover Sipack B.V. geen claim tot vergoeding van schade indienen behoudens het geval waarin de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Sipack B.V.. 

10.4 De wederpartij is gehouden om iedere derde die op door Sipack B.V. geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Sipack B.V., beslag wil leggen, dan wel diens bewindvoerder of curator, terstond schriftelijk mede te delen, met een afschrift aan Sipack B.V., dat Sipack B.V. eigenaar van die goederen is. Zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van € 5000,00, of indien hoger, 75% van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen waarvan Sipack B.V. ten gevolge van zodanig beslag, surseance van betaling of faillissement, de eigendom (zouden kunnen) verliezen. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot schadevergoeding.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Sipack B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij de wederpartij en/of bij derden ontstaan. 

11.2 Goederen die vervoerd worden door een derde partij zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en de aansprakelijkheid module van de betreffende vervoerder. 

11.3 Bij ieder proces kan een fout ontstaan. Wanneer geheel duidelijk en aantoonbaar is dat de fout bij Sipack B.V. ligt, zal Sipack B.V. deze fout in alle redelijkheid herstellen. Ook zal zij de eventuele bijkomende kosten vergoeden. Wanneer niet geheel duidelijk of aantoonbaar is waar de fout is ontstaan, is Sipack B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten. Sipack B.V. zal ten alle tijden proberen tot een goed eindresultaat te komen.

11.4 Ter zake van goederen, materialen, of onderdelen waarvoor een fabrieksgarantie is gegeven, zal Sipack B.V. niet gehouden zijn tot verdergaande verantwoordelijkheid of een langere garantietermijn dan de desbetreffende fabrikant of leverancier voor deze goederen, onderdelen van goederen of materialen bereid is jegens Sipack B.V. te aanvaarden, zulks onverminderd het overige in dit artikel bepaalde.

11.5 Mocht Sipack B.V. niettemin in rechte tot enige schadevergoeding gehouden worden geacht, dan is haar totale aansprakelijkheid in geen geval hoger dan het bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: € 1000,00.

11.6 Voor schades ontstaan op het grondgebied van Canada en/of de Verenigde Staten van Amerika, alsook voor schades welke naar het recht van deze staten mochten worden beoordeeld, wordt elke aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.

12. Overmacht

12.1 Indien en voor zover Sipack B.V. haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel, of niet tijdig kan nakomen door overmacht, is Sipack B.V. gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een overeen te komen termijn op te schorten.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken bij Sipack B.V. of in de onderneming van een derde van wie Sipack B.V. goederen betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden, welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden. Niet als toerekenbaar en niet voor het risico van Sipack B.V. komend, is o.a. het geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of werkliedenuitsluiting, relletjes, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer, invoer of doorvoer verboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Sipack B.V. kan worden gevergd.

13. Retentierecht

13.1 Sipack B.V. is bevoegd om alle zaken die zij van of namens de wederpartij onder haar heeft, onder haar te houden totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Sipack B.V., waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van Sipack B.V. vallen uit haar macht, dan is zij gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware Sipack B.V. zelf eigenaar.

14. Vrijwaring

14.1 Sipack B.V. zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Sipack B.V. jegens de wederpartij zou zijn. De wederpartij vrijwaart Sipack B.V. tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Sipack B.V. bedingen.

15. Verantwoordelijkheid en risico’s over de gebruikte software

De automatisering waarmee Sipack bedrijfsprocessen inricht is voor 99% waterdicht. Wanneer er een storing is in de software zal Sipack er naar alle redelijkheid en billijkheid voor zorgen dat dit wordt verholpen. Wanneer er kosten ontstaan doordat er een storing is geweest, is Sipack hiervoor niet verantwoordelijk.

16. Bewaarneming en verzekering van zaken van de wederpartij

16.1 Indien Sipack B.V. van de wederpartij zaken, ter bewerking onder zich heeft zal zij deze zaken tegen risico’s van brand en inbraak verzekeren op de voorwaarden en tegen de condities van haar algemene polis. Op aanvraag zal Sipack B.V. deze voorwaarden en condities aan de wederpartij kenbaar maken.

16.2 De aansprakelijkheid van Sipack B.V. t.a.v. verlies of schade aan deze zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Sipack B.V. wordt uitgekeerd. Elke vordering van de wederpartij op Sipack B.V. ter zake van de bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door Sipack B.V. betaling van de verzekeraar is ontvangen.

16.3 Verzoeken door de wederpartij aan Sipack B.V. om haar zaken die Sipack B.V. voor de wederpartij in bewaring heeft genomen te verzekeren dienen telkens tijdig voorafgaand aan de bewaarneming schriftelijk aan Sipack B.V. te worden gericht. De wederpartij mag er vervolgens pas van uit gaan dat deze zaken door Sipack B.V. aanvullend verzekerd zijn op het moment dat Sipack B.V. de wederpartij hiervan een schriftelijke bevestiging zendt. Pas na deze schriftelijke bevestiging door Sipack B.V. gaat het (verzekerde) risico over op Sipack B.V. en/of haar verzekeraar.

17. Toepasselijk recht en geschillenregeling

17.1 Op alle door Sipack B.V. gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, behoudens wettelijke beperkingen, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, tenzij Sipack B.V. er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.

18. Vakantieperiodes

18.1 Sipack B.V. sluit alleen op de nationale feestdagen.